เพิ่มเพื่อน

Job

Sales Country (3 position)

ลักษณะของงาน

- ดูแลกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด (ภาคกลาง และภาคตะวันออก)

- หาลูกค้าใหม่

- นำเสนอขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัท

- พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ขาย

- ทำรายการขายประจำวัน

- ติดตามลูกหนี้
 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
- เพศชาย/หญิง  อายุ 30ปีขึ้นไป
 
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

- สามารถขี่รถจักรยายนต์ รถยนต์ได้ดี และมีใบขับขี่รถจักรยายนต์ และรถยนต์
 
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 
- หากเคยผ่านงานขายสินค้าด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Sales Bangkok (3 position)

ลักษณะของงาน

- ดูแลกลุ่มลูกค้าภายในเขตกรุงเทพ

- นำเสนอขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัท

- เปิดลูกค้าใหม่

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
- เพศชาย/หญิง  อายุ 30ปีขึ้นไป
 
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

- สามารถขี่รถจักรยายนต์ รถยนต์ได้ดี และมีใบขับขี่รถจักรยายนต์ และรถยนต์
 
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 
- หากเคยผ่านงานขายสินค้าด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Marketing (1 position)

ลักษณะของงาน

- จัดทำแผนรายการโปรโมชั่น กิจกรรมทางการตลาด ร่วมกับฝ่ายขาย

- จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ โฆษณา แนะนำสินค้าใหม่ผ่านสื่อต่างๆ (นิตยสาร ทีวี)

- ประสานงานกับ Grphic Design ในการออกแบบ Display หน้าร้าน

- จัดทำรายงานและเอกสารต่างๆ

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
คุณสมบัติ
 
- เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุ 25 – 30 ปี
 
- วุฒิปริญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในด้านการตลาด ในธุรกิจ IT / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 
- มีทักษะในการวางแผนและวิเคราะห์งาน
 
- สามารถสือสาร ภาษาอังกฤษได้พูด อ่าน เขียน ในระดีบดี
 
- สามารถใช้งาน Adobe Photoshop, Microsoft Excel ได้
 
- สามารถทำงานภายในแรงกดดันได้ดี

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (1 position)

ลักษณะของงาน

- ควบคุมดูแลบริหารการรับ-จ่ายสินค้าด้านคลังสำเร็จรูป

- ควบคุมดูแลบริหารสินค้าคงคลัง  

- ควบคุมดูแล บริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้าคงคลัง

- ควบคุมดูแล พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

- ควบคุมงานด้านการรับ-จ่ายสินค้า

- ตรวจสอบและดูแลรักษาสินค้าคงคลัง

- ดำเนินงานด้าน  ISO  และ 5ส.

- จัดทำรายงานข้อมูลคลังสินค้าต่อผู้บังคับบัญชา

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
- เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 
- มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 
- มีความขยัน อดทน
 
- ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกคลังสินค้าต้องสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี 

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (อาวุโส-หัวหน้างาน) (1 position)

ลักษณะของงาน

- จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี

- ดำเนินการบริหารการฝึกอบรมขององค์กรทั้ง (OJT, IDP, OD)

- ดูแลเอกสารด้านฝึกอบรมและจัดทำส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
- ประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
 
- สรรหาหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับบุคคลากรในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
- ดูแลงานด้านฝึกอบรมระบบคุณภาพและตรวจสอบภายใน (IA)
 
- สรุปรายงาน KPI การฝึกอบรมประจำเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
 
- สามารถออกแบบและเขียนโครงการฝึกอบรมได้ดี
 
- สามารถสร้างสื่อการสอนและหลักสูตรพื้นฐานสำหรับองค์กรได้
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
- เพศ ชาย - หญิง อายุ 27 - 35 ปี
 
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
- มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม 3-5 ปีขึ้นไป
 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างกิจกรรมในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ
 
- มีภาวะผู้นำที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการพูดในที่ประชุมที่ดี
 
- สามารถพูด อ่าน เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้ดี หรือ พอใช้
 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี
 
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

Oversea Purchasing Supervisor (1 position)

ลักษณะของงาน

- Coordinate with oversea supplier and relevant local supplier

- Review and check all import documents

- Manage shipment schedule
 
- Manage and compare the price from Forwarder to get the best shipping cost
 
- Control shipping cost
 
- Prepare report and calculating the cost of imported items
 
คุณสมบัติ
 
- เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุ 25 – 40 ปี
 
- วุฒิปริญาตรี
 
- มีประสบการณ์ 3 - 5 ปีในด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ, การนำเข้าสินค้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
- เข้าใจขั้นตอนการจัดซื้อสินค้า และนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นอย่างดี
 
- สามารถสือสาร ภาษาอังกฤษได้
 
- มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 
- สามารถใช้งาน Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook) ได้เป็นอย่างดี
 
- หากเคยบริหารงานสายธุรกิจ IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (5 position)

ลักษณะของงาน

- ดูแลฐานข้อมูลลูกค้าและสินค้า

- ประสานกับทีมงานเพื่อจัดทำ CRM

- ติดต่อประสานงานในเรื่องของยอดขาย เปิดบิลสินค้าในระบบ 
 
- ให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขององค์กร
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
- เพศชาย / หญิง, อายุ 22 - 30 ปี
 
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
 
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 
- มีความรับผิดชอบ
 
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

ช่างเทคนิค (1 position)

ลักษณะของงาน

- สามารถ เรียนรู้ ทดสอบ และวิเคราะห์ปัญหาของสินค้า

- อบรมสินค้าใหม่

- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า
 
- งาน Lab อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ

- สามารถวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสินค้าได้
 
 
คุณสมบัติ

- เพศชาย  อายุ 25 – 35 ปี
 
- วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์
 
- มีประสบการณ์ 2  ปี
 
- สามารถเรียนรู้ ทดสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้
 
สถานที่ปฏิบัติงาน : อ่อนนุช 65

พนักงานขับรถส่งสินค้า (3 position)

ลักษณะของงาน

- ขับรถส่งสินค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (สินค้าประเภทอุปกรณ์เสิรมมือถือ)

 
คุณสมบัติ

- เพศชาย  อายุ 25 – 35 ปี
 
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 
- มีประสบการณ์ 2  ปี
 
- รู้จักเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
 
สถานที่ปฏิบัติงาน : อ่อนนุช 65

Where to buy

Address

Commy Corporation Co.,Ltd.
65/114 Chamnanphenjait 12A fl.
Rama 9 Rd., Huai Khwang
Bangkok, 10310, Thailand
Map

Contact us

Open : Mon - Fri
(Working Day)
Time : 08.30 - 18.00

Social Network