เพิ่มเพื่อน


Register


Your Information
First Name:  *
Last Name:  *
Card ID:  *
E-Mail:  *
Street Address  *
Suburb:  
City:  *
State/Province: *
Post Code:  *
Country:  *
Telephone:  
Mobile:  *
Fax:  
Receive newsletters and promotions from commy4u.com  

Delivery Information Same your address
First Name:  *
Last Name:  *
Street Address  *
Suburb:  
City:  *
State/Province:  *
Post Code:  *
Country:  *
Telephone:  
Mobile:  *
Fax:  
** Note: Yes No

Your Account
Username:  *
Password:  *
Password Confirmation:  *
 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร Dealer
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ทะเบียนพาณิชย์
4. แผนที่แสดงที่ตั้งร้าน และสถานที่ใกล้เคียง
5. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
6. สำเนา STATEMENT กระแสรายวัน / ออมทรัพย์
7. อื่นๆ (ระบุ)


Your Information
Company Type: Partnership Limited Company Limited
Company Name:  *
First Name:  *
Last Name:  *
Card ID:  *
E-Mail:  *
Street Address  *
Suburb:  
City:  *
State/Province:  *
Post Code:  *
Country:  *
Telephone:  
Mobile:  *
Fax:  
Register Type: Wholesaler Dealer
Receive newsletters and promotions from commy4u.com  

Delivery Information Same your address
First Name:  *
Last Name:  *
Street Address  *
Suburb:  
City:  *
State/Province:  *
Post Code:  *
Country:  *
Telephone:  
Mobile:  *
Fax:  
** Note: Yes No

Your Account
Username:  *
Password:  *
Password Confirmation:  *
 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร Dealer
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ทะเบียนพาณิชย์
4. แผนที่แสดงที่ตั้งร้าน และสถานที่ใกล้เคียง
5. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
6. สำเนา STATEMENT กระแสรายวัน / ออมทรัพย์
7. อื่นๆ (ระบุ)

Where to buy

Address

Commy Corporation Co.,Ltd.
65/114 Chamnanphenjait 12A fl.
Rama 9 Rd., Huai Khwang
Bangkok, 10310, Thailand
Map

Contact us

Open : Mon - Fri
(Working Day)
Time : 08.30 - 18.00

Social Network