Waranty Policy

 

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 
 
บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอแจ้งหลักเกณฑ์การรับประกันและการเคลมสินค้า ดังต่อไปนี้
 
 
 
1. การรับประกันสินค้า : บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลารับประกัน และบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าชิ้นนี้ต่อไปตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ นับจากวันที่รับประกันสินค้าครั้งแรก และสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้
 
- การใช้งานที่ผิดปกติ ผิดคุณสมบัติ เช่น สายหัก, คดงอ , สายชำรุดจากการใช้งาน , ปุ่ม Power ยุบจากการใช้งาน , ช่อง USB เบี้ยวหรือหักจากการใช้งาน
 
- การชำรุดเนื่องจากอุบัติเหตุ , ภัยธรรมชาติ , การตกหล่น , การตกน้ำ , แตกร้าว , สัตว์และแมลงต่างๆ
 
- การเก็บรักษาไม่ถูกต้อง เช่น เก็บไว้ในสถานที่ที่มีความชื้นสูงและ/หรือมีอุณหภูมิสูง
 
- การงัดแงะ แก้ไข ซ่อมแซมหรือดัดแปลงสินค้าจากบุคคลที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ
 
- อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป
 
- ความไม่พึงพอใจในสินค้าหรือการใช้งาน
 
- ใบเสร็จหรือใบรับประกันสูญหาย หรือชำรุดจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหมดประกันเมื่อใด
 
- ความไม่พึงพอใจในสินค้าหรือการใช้งาน
 
 
 
2. ระยะเวลาการรับประกันสินค้า : รับประกันสินค้า 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อสินค้า แต่ต้องไม่เกิน 15 เดือน นับจากเดือนที่แสดงบน Sticker ข้างกล่องสินค้า
 
 
 
3. หลักฐานการรับประกัน
 
- สินค้าต้องมี Sticker การรับประกัน ติดที่ตัวกล่องและตัวสินค้า และระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มรับประกันอย่างชัดเจน โดยไม่ชำรุดหรือฉีกขาด
 
- ใบเสร็จการซื้อสินค้าและ/หรือ ใบรับประกันสินค้า
 
- สินค้าพร้อมกล่องและอุปกรณ์ครบชุด
 
 
 
4. เงื่อนไขการรับประกัน
 
- 4.1 บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทั้งชุด ในบางกรณีอาจเปลี่ยนเฉพาะบางส่วน หรืออาจซ่อมแซมแทน ตามสภาพของสินค้าหรือตามที่บริษัทฯเห็นสมควร
 
- 4.2 บริษัทฯรับประกันเฉพาะสินค้าหลักเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าแถม สินค้าราคาพิเศษ และอุปกรณ์พ่วงที่อยู่ในชุด เช่น สายชาร์จแบตสำรอง ,สายชาร์จลำโพง, สาย AUX, จุกหูฟัง ฯลฯ
 
- 4.3 กรณีสินค้าเคลมไม่สามารถซ่อมแซมได้ บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าชนิดเดียวกันให้แทน แต่หากสินค้าชนิดเดิมไม่มีแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้ารุ่นที่มีราคาที่ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าในการเคลมให้
 
- 4.4 กรณีส่งเคลมสินค้าประเภทแบตเตอรี่ บริษัทฯรับประกันเฉพาะตัวสินค้าของบริษัทฯ คือ แบตเตอรี่เท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายของตัวเครื่องโทรศัพท์และค่าแรงในการถอดใส่ ดังนั้นลูกค้าต้องชำระค่าบริการในการถอดใส่แบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์เพื่อนำก้อนแบตเตอรี่ส่งเคลมกับทางบริษัทฯ
 
 
 
 
รับประกัน 1 ปี เต็ม โดยรับประกัน “ สินค้าพร้อมกล่อง” เท่านั้น