ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ www.commy4u.com ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นช่องทางใหม่ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการสำหรับลูกค้า การเข้าชมเว็บไซต์ของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการทุกท่านควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียดเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน การเข้าใช้บริการของเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านเป็นผู้ใช้บริการของทางเว็บไซต์โดยท่านต้องยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างเคร่งครัด หากท่านไม่ประสงค์ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้ กรุณายุติการเข้าชมและการใช้เว็บไซต์ บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิก ข้อกำหนด และ เงื่อนไขฉบับนี้ หรือ ข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์แล้วเท่านั้นที่จะสามารถสั่งซื้อสินค้า หรือทำใบเสนอราคาสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้
 2. ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องกรอกให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดส่งสินค้าหรือรับบริการต่างๆในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง และ ตรงกับปัจจุบันเสมอ
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องรักษา อีเมล์ รหัสผ่าน และ ข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ
 4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิ์ไปในทางที่ผิดก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวในทุกกรณี
 5. บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทฯพบว่า ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ,ผู้ใช้บริการมีเจตนาในการก่อกวนให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ , ผู้ใช้บริการกระทำการที่ไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรมอันดีของประเทศชาติ หรือ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต
 6. ข้อความ และ รูปภาพ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ห้ามมิให้ผู้ใด กระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากการสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ หากพบว่ามีการละเมิด นำข้อความ หรือ รูปภาพต่างๆไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ทางบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายในทันที
 7. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกการสั่งซื้อ หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง และสามารถยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการได้หากตรวจพบการฉ้อโกงหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย
 8. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะติดต่อให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริการได้โดยตรง โดยจะติดต่อผ่านทางอีเมล์ และ โทรศัพท์ หากผู้ใช้บริการ ได้รับโทรศัพท์โดยอ้างว่า เป็น บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในลักษณะที่ แจ้งเปลี่ยนเลขที่บัญชีในการโอนเงิน หรือ ยอดชำระเงิน ให้ท่านสงสัยไว้ก่อนว่า อาจเป็นมิจฉาชีพ *ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะไม่สอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเด็ดขาด เช่น เลขประจำตัวประชาชน , เลขที่บัตรเครดิต , รหัสผ่าน ฯลฯ *หากได้รับโทรศัพท์ในลักษณะดังกล่าว กรุณาติดต่อบริษัท บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทางหมายเลข 02-2462200 ในทันทีเพื่อสอบถามข้อมูลอีกครั้ง
 9. บริษัทฯ ยินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ สินค้าและบริการ เพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการของทางบริษัทฯต่อไป

เงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

 1. สินค้าต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 2. ราคาของสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์เป็นราคาของสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วโดยไม่รวมค่าบริการการจัดส่งซึ่งราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ค่าขนส่งสินค้าจะคิดเพิ่มโดยคำนวณจากยอดชำระเงินรวมของสินค้าหลังจากที่ท่านเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้ว และค่าขนส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินได้ด้วยบัตรเครดิตตามที่เว็บไซต์ได้ระบุไวบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการจะถูกหักยอดเงินจากบัญชีในทันทีหลังจากที่ยืนยันการชำระเงิน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายการตามใบสั่งซื้อให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันหากเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 5. การชำระเงินด้วยการโอนผ่านธนาคาร ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินสดผ่านบัญชีธนาคาร ที่ระบุไว้ เมื่อทำ การโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการต้องส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงิน และ ใบสั่งซื้อมายังบริษัทฯ หรือยืนยันการชำระเงินผ่านทางเวปไซต์
 6. บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะทำการจัดส่งสินค้าให้ผู้ใช้บริการในกรณีที่ได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้วเท่านั้น

*ข้อควรระวัง*

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล E-mail และรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ และทำการ Sign out ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ยังไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์ บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูลเกิดขึ้น