สมัครสมาชิก

ข้อมูลผู้สั่งซื้อ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

บัญชีของคุณ

*
*
*

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร Dealer

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ทะเบียนพาณิชย์
 4. แผนที่แสดงที่ตั้งร้าน และสถานที่ใกล้เคียง
 5. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 6. สำเนา STATEMENT กระแสรายวัน / ออมทรัพย์
 7. อื่นๆ (ระบุ)

ข้อมูลผู้สั่งซื้อ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

บัญชีของคุณ

*
*
*

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร Dealer

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ทะเบียนพาณิชย์
 4. แผนที่แสดงที่ตั้งร้าน และสถานที่ใกล้เคียง
 5. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 6. สำเนา STATEMENT กระแสรายวัน / ออมทรัพย์
 7. อื่นๆ (ระบุ)