เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

 

บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ขอแจ้งหลักเกณฑ์การรับประกันและการเคลมสินค้า ดังต่อไปนี้

 1. การรับประกันสินค้า  :  บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลารับประกัน และบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าชิ้นนี้ต่อไปตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ นับจากวันที่รับประกันสินค้าครั้งแรก  และสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น  การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้
 •      การใช้งานที่ผิดปกติ ผิดคุณสมบัติ เช่น สายหัก, คดงอ , สายชำรุดจากการใช้งาน , ปุ่ม Power ยุบจากการใช้งาน , ช่อง USB เบี้ยวหรือหักจากการใช้งาน
 •      การชำรุดเนื่องจากอุบัติเหตุ , ภัยธรรมชาติ , การตกหล่น , การตกน้ำ  , แตกร้าว , สัตว์และแมลงต่างๆ
 •      การเก็บรักษาไม่ถูกต้อง เช่น เก็บไว้ในสถานที่ที่มีความชื้นสูงและ/หรือมีอุณหภูมิสูง
 •      การงัดแงะ แก้ไข  ซ่อมแซมหรือดัดแปลงสินค้าจากบุคคลที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ
 •      อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป 
 •      ความไม่พึงพอใจในสินค้าหรือการใช้งาน
 •      ใบเสร็จหรือใบรับประกันสูญหาย หรือชำรุดจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหมดประกันเมื่อใด
 •      สติ๊กเกอร์การรับประกันมีการชำรุดหรือฉีกขาดจากตัวสินค้า
 1. ระยะเวลาการรับประกันสินค้า  :
  1. 1 การรับประกันสินค้าจะเริ่มต้นนับจากวันที่บนสติ๊กเกอร์การรับประกันของร้านค้าเป็นระยะเวลาประกัน 12 เดือน  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 24 เดือนนับจากวันที่ซื้อจากบริษัทคอมมี่
  2. 2 กรณีที่ร้านค้าใช้สติ๊กเกอร์การรับประกันของบริษัทคอมมี่แทนการใช้สติ๊กเกอร์การรับประกันของร้านค้า การรับประกันสินค้าจะเริ่มนับจากวันที่บนสติ๊กเกอร์การรับประกันของบริษัทคอมมี่เป็นระยะเวลา 12 เดือน
  3. 3 กรณีที่ไม่มีสติ๊กเกอร์การรับประกันทั้งของร้านค้าและทั้งของบริษัทคอมมี่ หรือไม่มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าซื้อจากบริษัทคอมมี่ไปเมื่อใด ทางบริษัทคอมมี่ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเคลมสินค้า
 2. ช่องทางการติดต่อเคลมสินค้า  :
  1. 1 ส่งเคลมกับร้านค้าที่ซื้อ (กรณีที่ร้านค้าปฏิเสธหรือลูกค้าไม่สะดวก สามารถส่งเคลมได้ตามข้อถัดไป )
  2. 2 ส่งเคลมโดยตรงกับพนักงานขายคอมมี่ หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า คอมมี่ โทร. 02-246-2200 ต่อ 334
  3. 3 ส่งเคลมทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (แผนกเคลมสินค้า) เลขที่ 18 ซ.อ่อนนุช 65 (เลี้ยวซ้ายแยก 15) ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  โดยระบุข้อมูล ชื่อ , ที่อยู่สำหรับการจัดส่งคืนสินค้า , อีเมลล์ , เบอร์โทรศัพท์ และระบุอาการเสียให้ชัดเจน            

เพื่อความรวดเร็วในขั้นตอนการเคลม  ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าส่งสินค้ามายังบริษัทฯ  บริษัทฯจะ รับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับไป และบริษัทไม่รับผิดชอบกรณีสินค้าสูญหายระหว่างขนส่ง  แต่หากบริษัทฯตรวจสอบแล้วสินค้าไม่เสียหายหรือไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน เช่น ไม่มีกล่อง , อุปกรณ์ไม่ครบ หรือไม่มีใบเสร็จ  ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งสินค้ากลับคืนด้วยตนเอง

 1. 4 Website     :    https://www.commy4u.com/th/contact-us
 2. 5 Facebook   :    m.me/commy4u
 3. 6 LINE          :    commy4u 
 1. หลักฐานการรับประกัน
  1. 1 สินค้าต้องมี สติ๊กเกอร์การรับประกัน ติดที่ตัวกล่องและตัวสินค้า และระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มรับประกันอย่างชัดเจน โดยไม่ชำรุดหรือฉีกขาด
  2. 2 ใบเสร็จการซื้อสินค้าและ/หรือ ใบรับประกันสินค้า
  3. 3 สินค้าพร้อมกล่องและอุปกรณ์ครบชุด
 2. เงื่อนไขการรับประกัน
  1. 1 บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทั้งชุด ในบางกรณีอาจเปลี่ยนเฉพาะบางส่วน หรืออาจซ่อมแซมแทน ตามสภาพของสินค้าหรือตามที่บริษัทฯเห็นสมควร
  2. 2 บริษัทฯรับประกันเฉพาะสินค้าหลักเท่านั้น  ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าแถม สินค้าราคาพิเศษ และอุปกรณ์พ่วงที่อยู่ในชุด  เช่น  สายชาร์จแบตสำรอง ,สายชาร์จลำโพง, สาย AUX, จุกหูฟัง ฯลฯ
  3. 3 กรณีสินค้าเคลมไม่สามารถซ่อมแซมได้  บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าชนิดเดียวกันให้แทน แต่หากสินค้าชนิดเดิมไม่มีแล้ว  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้ารุ่นที่มีราคาที่ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าในการเคลมให้
  4. 4 กรณีส่งเคลมสินค้าประเภทแบตเตอรี่ บริษัทฯรับประกันเฉพาะตัวสินค้าของบริษัทฯ คือ แบตเตอรี่เท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายของตัวเครื่องโทรศัพท์และค่าแรงในการถอดใส่ ดังนั้นลูกค้าต้องชำระค่าบริการในการถอดใส่แบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์เพื่อนำก้อนแบตเตอรี่ส่งเคลมกับทางบริษัทฯ

รับประกัน  1   ปี  เต็ม/  รับประกัน “ สินค้าพร้อมกล่อง”  เท่านั้น